Aug30

Diệt mối gỗ khô

CÁCH DIỆT MỐI , , , Share this post

Sử dụng thuốc bằng hoá chất dạng nước từ trước tới nay vẫn là biện pháp xử lý phổ biến để phòng chống mối gỗ khô tấn công trong công trình.

Tuy nhiên, do những lo ngại về vấn đề sức khoẻ và môi trường, việc phát triển các giải pháp xử lý mối không độc hại được ưu tiên quan tâm và chú trọng.

Indrayani (2010) đã tiến hành thử nghiệm phòng trừ mối gỗ khô bằng hệ thống bả như biện pháp không dùng hoá chất tiềm năng. Thí nghiệm được bố trí theo hai cách (cách I và cách II) nhằm ứng dụng bả diệt mối gỗ khô (xem hình 1, 2). Bả diệt mối ở dạng gel với hoạt chất là hydramethylnon (2.15%) cùng với thức ăn hấp dẫn mối. Cách thứ nhất: bả được bố trí đặt trong một khối gỗ nhỏ để đánh giá hiệu quả diệt mối. Cách thứ hai: tạo các đường kiếm ăn nhỏ như đường ăn của mối trong khối gỗ cũ đã không còn sử dụng rồi đặt bả trên đường đó để theo dõi phản ứng của mối đối với bả. Kết quả cho thấy, đối với cả 2 cách, số lượng cá thể mối chết bình quân sau khi phơi nhiễm với bả gel diệt mối là hơn 65%, trong khi số cá thể mối sống ở các công thức đối chứng lần lượt là hơn 75% đối với cách bố trí loại I (hình 1) và hơn 95% với cách bố trí thứ 2 (hình 2). Điều này chứng tỏ tiềm năng sử dụng bả diệt mối dạng gel trong loại trừ mối gỗ khô hại công trình.

cach dat ba diet moi 1

Hình 1. Cách bố trí thí nghiệm loại I cho bả gel diệt mối gỗkhô

cach dat ba diet moi 2

Hình 2. Cách bố trí thí nghiệm loại II cho bả gel diệt mối gỗ khô

Nguồn: Indrayani, Y. (2010), “Control of dry-wood termite infestation by bait system”, Wood Research, vol. 1, no. 2

Sưu tầm: Nguyễn Hải Yến

CÔNG TY DIỆT MỐI HÀ NỘI

833 views

About the Author